foredragsholdere

CheckWare Conference 2017
Trondheim 20. og 21. sept.

Tett på digital pasientmedvirkning

BjørnAstad Årets konferanse har stort fokus på innføring og praktisk bruk av CheckWare, både gjennom kundehistorier og kurs og workshop i forkant av konferansen.

Bjørn Astad, Ekspedisjonssjef i E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet åpner konferansen på onsdag kveld. Vi gleder oss til å høre hva som skjer på politiske hold når det gjelder e-helse og digital pasientmedvirkning spesielt.

GerdKvale

Professor Gerd Kvale og hennes team har spesialisert seg på arbeid med angst- og tvangslidelser (OCD) og har kommet fram til en komprimert behandling som kurerer angst på fire dager. De presenterer den nasjonale og internasjonale suksessen under slagordet "Kunnskapsbasert behandling + Kvalitetssikring + Forskning = Sant". Fra Direktoratet for e-helse kommer Seniorrådgiver Helge T Blindheim og holder et inspirerende og interessant innlegg om hva som skjer når eHelse og helse blandes sammen.

Fra England kommer Dr. Helen Rostill og Dr. Georgia Papadopoulou fra Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust. De forteller om sine erfaringer med å ta i bruk digital pasientmedvirkning.

Sykehuset i Vestfold HF og Stavanger Universitetssykehus vil presentere sine erfaringer med å innføre og ta i bruk CheckWare.

Stig Husby, Teknologidirektør i CheckWare, presenterer nyheter i siste versjon og planene framover. Det blir også gitt eksempler på bruksområder for CheckWare, som avstandsoppfølging, selvhjelpsverktøy og omfattende kartleggingsverktøy.

Meld deg på her.

Konferansehotellet er Scandic Nidelven.

Rom kan bestilles per telefon 73 56 80 00 eller epost: nidelven@scandichotels.com

Oppgi koden BCHE200917 ved bestilling for å få konferansepris.

ONSDAG 20. SEPTEMBER, KURS OG WORKSHOP

Du kan velge å delta på workshop/kurs eller komme direkte til åpning av konferansen.

08.00: Registrering
 
09.00: Workshop - Fra idé til innføring av digital pasientmedvirkning
- For deg som har ansvar for å realisere digital pasientmedvirkning i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten.

Målgruppen er både ansvarlige for ehelsestrategier og deltakere i innføring av løsninger. Hensikten er å gi deg et tryggere beslutningsgrunnlag samtidig som du kan navigere riktigere i forhold til nasjonale føringer.

Her får du lære mer om hva du bør gjøre for å være forberedt når løsninger for digital pasientmedvirkning skal tas i bruk. Du får delta aktivt i diskusjoner med dine spørsmål og erfaringer og høre eksempler fra andre om hvordan de har tatt i bruk CheckWare i sin organisasjon.

Se detaljer for workshop.

09.00: Kurs 1 - Kartleggingsplaner i CheckWare - Best practice
- For deg som ønsker å lære hvordan du kan utvide bruken av kartleggingsplaner for å automatisere behandlingsforløp enda mer effektivt
-ved Stig Husby, Teknologidirektør CheckWare

Dette kurset gir deg utdypende kunnskap om ulike scenarier der kartleggingsplaner vil systematisere og forenkle utsending av informasjon og innhenting av data. Det er en fordel med god kunnskap om arbeidsprosesser og kartlegginger som benyttes på din arbeidsplass, samt kunnskap om CheckWare på nivå med superbruker.

Det vil bli både opplæring og oppgaver. Ta med egen PC for å jobbe med oppgaver underveis.

Se kursdetaljer

09.00: Kurs 2 - CheckWare for kommunesektoren

Dette kurset gir deg en innsikt i hvordan CheckWare kan benyttes for digital avstandsoppfølging og egenmestring, samt bruk av kartlegginger innen bl.a. kroniske lidelser, livsstilssykdommer, psykisk helse og rus. Spesifikt vil vi også presentere bruk av Feedback-informerte tjenester (FIT) og kartleggingsverktøy som inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til hovedrespondenten (f.eks. ASEBA).

Vi ser også på hvordan løsningen kan integreres i journalsystemer og plattformer for velferdsteknologi.


09.00: Kurs 3 - CheckWare for klinisk forskning - dataeksport gjennom hele studien

-For deg som ønsker mer informasjon om hvordan CheckWare kan brukes i klinisk forskning, både med tanke på studiedesign, egenutviklede skjema, kartleggingsplaner, dataeksport underveis og i etterkant, både for enkeltstående klinikker og multisenterstudier.


15.30: Slutt kurs og workshop
Meld deg på her!

ONSDAG 20.SEPTEMBER, KONFERANSESTART

17.30: Registrering

18.00: Åpning av konferansen

-ved Bjørn Astad, Ekspedisjonssjef i E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet

18.30: Meet the Experts
Vi samler konferansedeltakerne i mindre grupper for å møte likesinnede og diskutere ulike tema. Del egne erfaringer og lær fra andre på en arena hvor digital pasientmedvirkning og eHelse står i sentrum.

Det blir underholdning av Ulf Risnes, og det serveres tapas og drikke.

22.30: Slutt

Meld deg på her!

TORSDAG 21. SEPTEMBER, KONFERANSE DAG 2

08.00: Registrering

08.30: Velkommen 
ved Heidi Blengsli Aabel, Administrerende direktør, CheckWare

09.00: Kunnskapsbasert behandling + Kvalitetssikring + Forskning = Sant
GerdKvale
ved Professor, psykologspesialist og prosjektleder Gerd Kvale, psykolog Bjarne Hansen og Kvalitetsindikator-ansvarlig Marie Karin Bjorøy.

Norge har som ambisjon å levere kunnskapsbaserte og likeverdige helsetjenester til alle uavhengig av geografi eller andre forhold. Skal dette realiseres er det nødvendig å ha kvalitetssikring som en integrert del av behandlingen: Det hjelper ikke å yte tjenester dersom en ikke undersøker om disse har blir til nytte for pasienten, og om hjelpen når ulikt frem i ulike deler av landet. Kvalitetssikring er også nøkkelen til å på en trygg måte utvikle nye tjenester. 
BjarneHansen_1

Innen rammen av spesialisthelsetjenesten har Gerd 

Kvale og Bjarne Hansen sammen utviklet et konsentrert format for behandling av tvangslidelse (OCD) og angst. I løpet av fire påfølgende dager får nesten 90% klinisk betydningsfull bedring, og etter tre måneder er nesten 70% av pasientene ute av diagnosen. Andelen som er helt friske er betydelig høyere enn med tradisjonell terapi. Online registrering av symptomer og plager så vel som av hvordan pasienten jobber med problemene og hvilken endring de får, er blitt en integrert del av behandlingen, og i dette foredraget vil de fortelle om hvordan kvalitetssikring er blitt et nødvendig redskap.

MarieBjorøy

Les mer: https://psykologisk.no/2015/01/bli-kvitt-angsten-pa-fire-dager/

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Hverdagen-var-fylt-med-tvangstanker-Sa-fikk-Stine-15-tilbud-om-en-firedagers-kur-616040b.html

Mer om foredragsholdere

09.45: Pause

10.15:
 Når e-helse og helse blir ett
 HelgeTBlindheim
ved Helge T Blindheim, Seniorrådgiver ved Direktoratet for e-helse

Gode digitale løsninger gir pasienter og pårørende mulighet til medvirkning og medinnflytelse på egen behandling, som ikke er mulig uten. Digital medvirkning handler om at IT-løsningene smelter sammen med kliniske arbeidsprosesser - utfordrer dem, endrer og forbedrer dem. Og det handler om at kompetansen hos helsepersonell og robustheten i profesjonelle helsevirksomheter utfordrer og finsliper teknologien. E-helse og helse blir ett. Direktoratet for e-helse er en pådriver for dette.

Mer om foredragsholdere

10.45: Measuring what matters
ved Dr. Helen Rostill og Dr. Georgia Papadopoulou ved Surrey and Borders, UK

Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust is the leading provider of health and social care services for people of all ages with mental ill-health and learning disabilities in Surrey & North East Hampshire and drug & alcohol services in Surrey, Hounslow and Brighton.

DrHelenRostill

They also provide social care services for people with a learning disability in Croydon; supported living social care services in Hampshire; and autism assessment services in Portsmouth.

They have 140 services and employ 2,300 staff across  47 sites, serving a population of 1.3 million. 

In this presentation Dr. Helen Rostill and  Dr. Georgia Papadopoulou will present the background for their challenges, what they need to report and to whom, and why they chose to implement CheckWare. They will also cover the process of implementation and future plans. 

Mer om foredragsholdere

11.30: Lunsj

12.30: Innføring av CheckWare hos Sykehuset i Vestfold HF

JørnJacobsen
ved Jørn E Jacobsen, Forsknings- og innovasjonsdirektør ved Sykehuset i Vestfold

Jørn vil dele erfaringer ved bytte av pasientadministrativt system og samtidig implementering av web-baserte kartlegginger integrert i EPJ. Han vil også dele noen planer for videre utvikling av denne teknologien i Sykehuset i Vestfold HF.

Mer om foredragsholdere

13.00: Erfaring med implementering av CheckWareBentHorpestad_alt1
ved Bent Horpestad, Psykologspesialist og Enhetsleder Spiseforstyrrelse poliklinikk ved Stavanger Universitetssykehus

Bent Horpestad har vært leder i Helse Stavanger siden 2004 og har de siste 10 årene bygget opp og hatt ansvaret for spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser ved sykehuset. Han vil fortelle om sine erfaringer med implementering generelt og med CheckWare spesielt.

Mer om foredragsholdere

13.30: Pause

14.00: Digitale helsetjenester med CheckWare

Stig Husbyved Stig Husby, Teknologidirektør, CheckWare 

Stig Husby vil presentere ny funksjonalitet i CheckWare, samt informere om hva som er rett rundt hjørnet. Du får eksempler på hvordan CheckWare kan brukes innen avstandsoppfølging, selvhjelpsverktøy og roller i behandling (for blant annet ASEBA).

Mer om foredragsholdere

15.00: Oppsummering
ved Anders Melbye, Salgs- og Markedsdirektør, CheckWare
Anders Melbye
Anders Melbye oppsummerer konferansen. 

Mer om foredragsholdere


15.30: Konferanse slutt

(programmet oppdateres fortløpende)

 

Informasjon fra tidligere konferanser:
2016