CheckWare Conference 2017
Foredragsholdere

foredragsholdere

Bjørn Astad

BjørnAstad
Bjørn Astad er Ekspedisjonssjef i E-helseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Avdelingen for e-helse har ansvar for å gjennomføre digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren.

Bjørn Astad på LinkedIn

Tilbake til konferansen

Helge T. Blindheim


Helge T. Blindheim er seniorrådgiver ved direktoratet for e-helse. Helge har mange års erfaring i IT-bransjen, både i privat og offentlig sektor, og er i særdeleshet opptatt av digitalisering i helsesektoren.

Helge T. Blindheim på LinkedIn
Helge T. Blinheim på Twitter

Tilbake til konferansen
HelgeTBlindheim

Gerd Kvale

GerdKvale
Gerd Kvale, som er professor i klinisk psykologi, UiB, tok i 2010 initiativ til å bygge opp OCD-teamet i Helse Bergen under slagordet «Kunnskapsbasert behandling + Kvalitetssikring + Forskning = Sant».  Det som begynte som et beskjedent prosjekt har på rekordtid utviklet seg til et svært sterkt nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og forskningsmiljø.

Kvale har siden etableringen klart å konkurrere om forskningsmidler til gjennomføring nasjonale prosjekter som favner fra basalforskning til klinikk. Bl.a er hun nasjonal leder av et  NIH-finansiert Nordisk prosjekt med fokus på OCD- og genetikk;  leder av en nasjonal studie som fokuserer på pasientene som enten har hatt tilbakefall eller ikke nytte av behandlingen (NASATS/NFR-finansiert) og  leder av et prosjekt som fokuserer på endring av basal emosjonell prosessering før og  etter behandling (fMRI).  Videre er Kvale leder av et prosjekt (finansiert av Kavli-fondet) som har som mål å spre 4-dagers formatet til barn- og unge.

Kvale har omfattende klinisk, forsknings- og administrativ erfaring som bl.a. dekan/forskningsdekan ved Det psykologiske fakultet i nesten 10 år; leder av Bergen Forskningsstiftelse og ulike funksjoner i Norges forskningsråd. Hun har arbeidet med angstlidelser i mer enn 30 år, og har i dette arbeidet alltid vært opptatt av å finne frem til måter å optimalisere behandlingen. Bl.a. har hun ledet flere kontrollerte studier med fokus på 1-sesjons behandling av spesifikk fobi. Kvale har publisert mer enn 70 vitenskapelige artikler og er sitert mer enn 2000 ganger. Kvale har sammen med Bjarne Hansen utviklet 4-dagers formatet for behandling av tvang og angst.

Les mer

Tilbake til konferansen

Dr Helen Rostill

Dr Helen Rostill is Director of Innovation and Development in Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust.

Dr Rostill was appointed to post in December 2014 after joining the Trust in October 2012 as Director of Innovation and Therapies. Helen is a consultant clinical psychologist and began her career in learning disability service, followed by roles in the National Schizophrenia Fellowship and a multi-agency child, young people and family services. She was a senior lecturer in clinical psychology at the University of Birmingham for 10 years.

Dr Helen Rostill isBSc (First Class Hons) in psychology from University of Birmingham, awarded clinical doctorate (Clin PsyD) in 1997, Postgraduate Diploma in Strategic Management and Leadership

Dr Helen Rostill på LinkedIn

Tilbake til konferansen
DrHelenRostill

Georgia Papadopoulou

Bjarne Hansen

Bjarne Hansen var tidligere leder ved OCD-teamet ved Østmarka, St. Olavs Hospital. Han har de senere årene ledet den nasjonale oppbyggingen av kunnskapsbasert behandling for pasienter med OCD. Denne satsingen innebærer at det er etablert 15 team på voksensiden og 15 team på barnesiden som alle leverer kvalitetssikret behandling.

Hansen har også vært svært sentral i oppbyggingen av OCD-teamet i Helse Bergen, og deler tiden sin mellom dette og stilling ved Institutt for klinisk psykologi, UiB.

Tilbake til konferansen
BjarneHansen_1

Marie Karin Bjorøy

MarieBjorøy

Marie Bjorøy er utdannet psykiatrisk sykepleier og har siden 2013 vært tilsatt som Kvalitetsindikator-ansvarlig ved OCD-teamet.  Dette innebærer at hun har vært tett inne på utviklingen fra kvalitetssikring i papirformat til dagens CheckWare-løsning. Bjorøy jobber daglig med den lokale kvalitetssikringen så vel som med nasjonale forskningsprosjekt.

Tilbake til konferansen

Bent Horpestad

Bent Horpestad er psykologspesialist og diplomert gruppeanalytiker. Han har vært leder i Helse Stavanger siden 2004 og har de siste 10 årene bygget opp og hatt ansvaret for spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser ved sykehuset .

Bent Horpestad på LinkedIn

Tilbake til konferansen
BentHorpestad_alt1

Jørn E. Jacobsen

JørnJacobsen

Jørn E. Jacobsen er Forsknings- og innovasjons direktør ved Sykehuset i Vestfold.

Jørn har hatt flere lederroller i sykehus og deltar i tillegg i forskningsprosjekt ved OUS Radiumhospitalet. Ved sykehuset i Vestfold er han med på å endre fra styring på produktivitet til verdibasert styring. I forskningen er blant annet kost-nytteanalyser ved ny teknologi et interessefelt.

Jørn har en sykepleierutdannelse, en MSC in Health Planning and Financing fra LSE, London og holder på å avslutte sin PhD ved LSHTM, London.

Jørn Jacobsen på LinkedIn

Tilbake til konferansen

Andreas Sigvaldsen

Andreas Sigvaldsen er virksomhetsleder IKT i Odda kommune. Andreas har jobbet i helsevesenet i ca 25 år, blant annet som IT-sjef på Haukeland universitetssykehus, Han har også en Master i informasjonsteknologi fra Aalborg, er sertifisert virksomhetsarkitekt TOGAF level 2 og har vært medlem i Nasjonal IKT HF. Andreas har vært prosjektleder og prosjektdeltaker i en rekke nasjonale og regionale prosjekter, og er aktiv som medlem i KS fagråd virksomhetsarkitektur.

Han beskriver også seg selv som småbarnsfar, fritidsbonde i Hardanger, IoT-nerd og en krevende digital pasient.

Andreas Sigvaldsen på LinkedIn
Andreas Sigvaldsen på Twitter

Tilbake til konferansen
AndreasSigvaldsen