Videokommunikasjon kutter avstander

Ullensvang kommune sikrer likt tjenestetilbud.

 

- CheckWare er en av de mest pålitelige private helseteknologiaktørene i Norge, med gode leveranser til spesialisthelsetjenestene rundt omkring i Norge, sier Andreas Sigvaldsen.
 
 

Pasientene og sykehusene vil ha trøndersk helseteknologi

 

Et hovedformål med CheckWare er at pasienter og de sykehusansatte skal oppleve at de har en langt tryggere og mer oversiktlig hverdag.

Les mer

Helhetlig pasientbilde

 

- Vårt personvernombud har sagt at CheckWare-løsningen holder mål. Vår største utfordring blir derfor å overvinne frykten for endringer i organisasjonen.

 

Les mer

Nyhetsbrev

Meld deg på!

 

Vi ønsker å gi deg informasjon om våre løsninger og tjenester for digital pasientmedvirkning. I henhold til EUs nye regelverk (GDPR) trenger vi ditt samtykke til dette.Motta nyhetsbrev!

Hva vi tilbyr

home_medic

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker som bruker psykometriske tester og som ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til pasientene.

CheckWare er en sikker eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet behandling over internett. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle psykometriske tester og skjema det er behov for, samt moduler for egenmestring og integrasjon med helse-apper.

CheckWare kan tilpasses ethvert behandlingsforløp, integreres med pasientjournalen og dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

Les mer
features_clinicalreports

Digital pasientmedvirkning er på full fart inn i kommunehelsetjenesten med blant annet digital bruk av kartleggingsverktøy, tilbakemeldingssystemer til terapeutene, avstandsoppfølging av kronisk syke, samt selvhjelpsverktøy for brukere som har psykiske utfordringer.

Kommunepsykologer kan via CheckWare ta i bruk digitale versjoner av de mest brukte psykometriske testene. Pasienten kan selvrapportere via mobil eller nettbrett før og etter timen, og skåringsrapportene blir automatisk tilgjengelig for kommunepsykologene.

FIT anbefales til bruk i rus- og psykisk helsetjeneste i kommunene, og gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen passer og virker. CheckWare tilbyr digitale versjoner av ORS- og SRS-skalaene. Løsningen tilfredsstiller alle krav i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten og dataene lagres i Norge.

Les mer
home_research

CheckWare er ideelt for forskningsprosjekt som ønsker å innhente forskningsdata via digital selvrapportering. Det kan benyttes både psykometriske tester og studiespesifikke skjema.

CheckWare er en nettbasert, sikker løsning som er konstruert for å innhente, behandle og lagre sensitiv informasjon.

Løsningen kan tilpasses ethvert studiedesign, og respondentene kan få automatisk tilsendt de relevante skjemaene via internett.

CheckWare er flerspråklig og tilrettelagt for internasjonale multisenterstudier, der forskningen foregår over flere klinikker.

CheckWare gjør det enkelt å kombinere forskning med klinisk arbeid. Forskningsdataene blir overført til analyseverktøy, mens kliniske rapporter umiddelbart er tilgjengelige for behandleren.

 

Faglig innhold

home_dokument

CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 1000 psykometriske tester, intervjuskjema og screeningverktøy.

Det er meget viktig for oss å ha et ryddig forhold til rettighetshavere og være sikre på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene. CheckWare gjør derfor en omfattende jobb med å skaffe formelle rettigheter og å elektronisk forvalte alle instrumentene som benyttes i løsningen.

Vi gir kontinuerlig tilgang til nye tester, og vår ambisjon er å tilby alle tester og måleinstrumenter det er behov for.

Tilsvarende med at CheckWare ønsker å tilby standardiserte psykometriske tester og skjema, vil vi også inngå distribusjonsavtaler på helse-apper for å gi tilgang til apper med klinisk nytteverdi.

Andre helse-apper som klinikken ønsker å innhente informasjon fra kan integreres i CheckWare dersom app’en er utviklet for en slik integrasjon. På denne måten kan sensitiv helseinformasjon overføres fra en frittstående helse-app via CheckWare og inn i pasientens journal på en sikker måte.

home_helse
home_treatment

CheckWare gir mulighet for digital selvrapportering og egenmestring uavhengig av hvor pasient og behandlere befinner seg.

Nettbaserte behandlingsprogrammer som etableres via CheckWare er ment for pasienter med kronisk sykdom, livsstilssykdommer, psykiske problemer eller pasienter med behov for opptrening og rehabilitering.

For å hjelpe disse pasientene er det ofte behov for å oppnå livsstilsendringer gjennom å bli bevisst på egen adferd, bli bedre gjennom mål og aktiviteter og/eller få hjelp til å mestre sykdommen gjennom kunnskap.

For å dekke dette behovet tilbyr CheckWare moduler for dokumentasjon av status og mål, råd og tiltak for egenmestring, øvelser som skal gjøres, dagbok m.m.

Gevinster

home_datagreie

Bedre datakvalitet

Reduserte feilkilder ved digital registrering og automatisk oppfølging av respondenter.

home_effektivitet

Større effektivitet

Det kan behandles tre ganger så mange pasienter med samme tidsforbruk og med samme kvalitet.

home_kostnader

Reduserte kostnader

Det går med 64% mindre tid til administrativt arbeid med datainnsamling fra pasienter.

home_livskvalitet

Bedre livskvalitet for pasienter

Samhandling med helsepersonell og deltakelse i egen behandling gir færre helseplager og raskere rehabilitering.

home_pasienter

Mer fornøyde pasienter

Økt pasientmedvirkning og innsikt i egen behandling gir større trygghet og gjør at pasienter føler seg mer tatt på alvor.

Viktig funksjonalitet

home_selvrapportering
Digital selvrapportering
home_koffert
Behandlinger
home_clinicalreports
Kliniske rapporter
home_assessment
Kartleggingsplaner
home_selfmanagement
Egenmestring
home_security
Sikkerhet