08 februar 2018

CheckWare er et sikkert valg!

Informasjonssikkerhet har alltid vært i fokus hos CheckWare og vi ønsker den nye forordningen for personvern (GDPR) velkommen.

Våre produkter har alltid hatt innebygd sikkerhet og innebygd personvern. Dette er en forutsetning når vi leverer løsninger til helsesektoren.

Kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren, ISO 27001 og kravene i EUs forordning for personvern (The General Data Protection Regulation (GDPR)) setter standard for vår virksomhet.

Våre kunder kan være trygge på at våre løsninger, vår organisasjon og våre prosedyrer følger de samme strenge standarder og retningslinjer.

I vår guide CheckWare og informasjonssikkerhet, beskrives hvordan informasjonssikkerhet ivaretas i CheckWare, teknisk sikkerhetsarkitektur, integrasjoner til andre systemer, CheckWare driftsmiljø, og vårt eget system for internkontroll. Her beskrives også hvordan våre kunder kan innfri GDPR-kravene i forbindelse med bruk av CheckWare. Alle kunder får tilgang til denne guiden.

Før CheckWare tas i bruk er det et krav at kundene har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I denne analysen vil det også avdekkes behov til samtykke om digital kommunikasjon og datalagring fra pasientene. I tillegg til ROS-analysen må det inngås en Databehandleravtale mellom kunden og CheckWare.

Våre erfarne rådgivere har bistått en rekke av våre kunder ved ivaretakelse av informasjonssikkerhet. Vår CISO (informasjons- og sikkerhetsansvarlig) er sertifisert ISO-27001 Lead implementer, sertifisert TOGAF virksomhetsarkitekt og aktiv deltager i arbeidet rundt Norm for informasjonssikkerhet. Han var medlem i referansegruppen for den nye versjonen av «Veileder i informasjonssikkerhet for bruk av velferdsteknologi», samt utforming av Fakta-ark 54: «Videokonsultasjon».

Kontakt oss gjerne ved behov for mer informasjon.

 

Oppdatert