05 mars 2018

Digitalisering for friskere pasienter

lds

Lovisenberg Diakonale Sykehus innfører CheckWare for å få bedre innsikt i om behandlingen av pasientene virker. 4650 pasienter ved Lovisenberg gis anledning til å kartlegges gjennom CheckWare og får nå en reell mulighet til å fortelle hvordan helsetilstanden deres er.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har flere strategiske mål som de akter å gjennomføre: Ett av dem er å involvere brukerne i større grad i behandlingsopplegget. Med CheckWare kan behandlingsresultat dokumenteres og måles kontinuerlig, slik at kvaliteten på behandlingen kan heves underveis i sykehusoppholdet. I tillegg kan dataene fra CheckWare benyttes til klinisk forskning med utgangspunkt i sykehusets pasientgrunnlag.

Konstituert klinikksjef ved Lovisenberg DPS, Harald Aasen, mener dette gir muligheter for å etablere troverdige parametre som dokumenterer om behandlingen fungerer. Det vil også bli mulig å opprette et kvalitetsregister hvor de ansatte vil finne positive og negative erfaringer med behandling. 

Pål_Espen_Olsen_LDS
Lovisenberg Diakonale Sykehus eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg og er Norges største private sykehus. Sykehuset har siden oppstarten i 1868 vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud. 

- Vi er opptatt av at det blir høy kvalitet på all pasientbehandling og har satt som mål å være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å fremme samhandling. Våre metoder og rutiner for samhandling rundt den enkelte pasient skal kontinuerlig utvikles og forbedres. Vi konsentrerer oss om oppgaver der vi har tilstrekkelig volum på pasientbehandlingen til å fremme god kvalitet, ikke minst som basis for forskning, sier han og forteller at det å involvere brukerne ved utforming og gjennomføring av behandlingsopplegget er en viktig driver.

Frigjør tid til mer behandling

- Med CheckWare kan man frigi mer tid til pasientbehandling. Vi har satt sammen en komplett, digital løsning med alle de skjemaene og psykometriske testene det er behov for, samt moduler for egenmestring og digital dialog, forklarer adm.direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel.

Pasientene forventer å bli hørt og delta mer aktivt i egen behandling enn tidligere – og de må ta mer ansvar for egen behandling dersom regnestykket skal gå opp med en betydelig økning i behov for helsetjenester fremover. 

- CheckWare gjør det mulig å forbedre eksisterende tjenestetilbud og utvikle nye helsetjenester gjennom at pasienten deltar mer aktivt i egen behandling. Pasienten får beskjed på epost eller sms om å besvare skjema og kan gjøre dette hvor som helst og når som helst, på mobil, nettbrett eller pc.  Behandleren får umiddelbart tilgang til resultater som viser status og utvikling over tid - rett i pasientjournalen når integrasjon er tatt i bruk. Da er behandleren mer forberedt til å møte pasienten og kan enklere følge med på endringer.

Systemet er til nå brukt av 150.000 norske og britiske pasienter, og det trønderske helseteknologiselskapet har utviklet det de mener er en fullverdig digital erstatning for dagens papirbaserte skjemavelde.

- Det digitale verktøyet må imidlertid tas aktivt i bruk, ellers har det liten verdi. Andelen pasienter som responderer i systemet blir viktig. Dét, og integrasjonen med andre systemer slik at det blir enklest mulig for behandlerne. Hos Lovisenberg er CheckWare integrert med DIPS og Qlikview, sier Blengsli Aabel.  Det innebærer at data flyter automatisk mellom CheckWare (som pasientene benytter), DIPS (som helsepersonell benytter) og Qlikview (hvor det rapporteres kvalitetsinformasjon).

For mer informasjon:

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Pål Espen Olsen (bilde), Psykolog og Prosjektleder for «Systematisk kartlegging og pasienttilbakemelding i behandling»
Mob. 45 84 92 56, epost: PalEspen.Olsen@lds.no

CheckWare AS
Heidi Blengsli Aabel, Adm.direktør
Epost: heidi.aabel@checkware.com

Oppdatert