Papirløs kvalitet

"Fordelen med å benytte CheckWare til denne testingen er at terapeuten kan hente opp resultatene med en gang og bruke dem i terapien. Når man sammenligner målingen fra for eksempel en måned siden og nå vil pasienten kunne se i tall at det har vært en endring i positiv retning"
Gunnar Paulson
Kvalitetsleder Modum Bad

Modum Bad er en landsdekkende institusjon for behandling av psykiske lidelser. De har som mål å fremme psykisk helse og livskvalitet, familierelasjoner og samliv gjennom forskning, behandling og forebygging. Med 500 pasienter på ordinært opphold i 2012, er Modum Bad storforbruker av psykometriske tester. Kvalitetsleder Gunnar Paulson forteller at å dokumentere framgang er sentralt i deres arbeid.

Motivasjon

- Mange av våre pasienter er her på behandlingsopphold mellom to og tre måneder, og vi gjennomfører tester før, etter og underveis i behandlingen. Modum Bad har jo ingen mirakelkur, og framgang skjer gjennom mange små skritt som kan være vanskelig å legge merke til fra dag til dag, sier han.

Noen avdelinger gjennomfører også ukentlige tester. Han beskriver hvordan disse testene gjør det mulig å dokumentere en retning gjennom en kurve fra uke til uke. Der kan man se om terapien står stille, eller om det går framover. Disse resultatene kan så brukes til å ta opp spesielle temaer som må belyses, i terapitimene.

- Fordelen med å benytte CheckWare til denne testingen er at terapeuten kan hente opp resultatene med en gang og bruke dem i terapien. Når man sammenligner målingen fra for eksempel en måned siden og nå vil pasienten kunne se i tall at det har vært en endring i positiv retning, sier han. Paulson legger også til at dette kan bidra til å gi motivasjon til å jobbe videre, og vise at arbeidet ikke er unyttig.

- Mye er jo tøft i behandlingen her, vi går inn på de vanskeligste tingene i pasientens liv og mange kan slite med ambivalens, og har kanskje ikke tro på at det nytter. Når man ser dokumentasjon på framgang, kan tallenes magi bidra til å gi en ekstra ”drive” i arbeidet.

Kvalitet

Paulson understreker at måling av kvalitet er nødvendig men utfordrende i helse-arbeid.

- Vi må definere kvalitet for å kunne måle det, og det er utfordrende i helsetjenesten. Kvalitet kan defineres som i hvilken grad vi klarer å oppnå en forhåndsdefinert størrelse. Målinger kan også skje indirekte ved å måle programoppfyllelse, det vil si i hvilken grad aktiviteter i et evidensbasert program er utført. Han understreker at det ennå ikke gjøres på Modum Bad.

Han forteller at det er en utfordring å finne gode resultatmål. Hvor stor fremgang skal pasienten ha før man sier at behandlingen har vært vellykket?

- Vi kan bruke statistikk til dette og vise at pasienten har blitt så og så mye bedre, og vi kan se om endringen er statistisk signifikant. Du kan ha bedret deg på en depresjonsskala fra 22 til 25, og det er en endring på 3, men vi vet jo ikke hvilken betydning dette har for pasientens liv, sier Paulson.

Han forklarer at mange av skjemaene har normerte tall, det vil si at de er testet ut både på normalbefolkningen og på en pasientbefolkning. Det gjør det mulig å se om pasienten har beveget seg fra en kategori til en annen, fra det nivået vedkommende startet, til nå. Kanskje kan man se en bevegelse opp til normalbefolkningen.

- Disse målingene gjøres for hvert enkelt område, og selv om du kan se bedring på ett område, kan det være stillstand eller tilbakegang på andre. Ved Modum Bad skårer pasientene en standard pakke i tillegg til mer diagnose/problemspesifikke skjema, for blant annet å prøve å fange opp tilleggslidelser som rus/avhengighet med mer.

Må ses i sammenheng

- Forskning viser at terapeuter ofte er ganske dårlige til å tolke hvordan pasientene har det. De kan godt tro at pasienten føler seg mye bedre, mens dette ikke er tilfellet. Nettopp derfor er det så viktig at det blir spurt direkte, sier Paulson, som understreker at kliniske målinger bare er en del av virkeligheten, og at man må ha et edruelig forhold til hva det kan bidra med.

- I klinisk praksis er det viktig og nyttig at målingene blir fulgt opp, og at man snakker om de skjemaene som er fylt ut. Disse må brukes aktivt. Både pasienten og terapeuten må gjøre sine refleksjoner rundt det. Sammen kan dette bli veldig verdifullt, sier han.

Paulson sier at det ikke finnes et spesialdesignet skjema for alle problemer man forsøker å gjøre noe med.

- For eksempel har vi et eget skjema som måler depresjon. Det er jo ikke sikkert at behandlingen du driver med retter seg spesifikt mot depresjonen – kanskje den er en tilleggslidelse til en traumereaksjon eller en spiseforstyrrelse. En sekundærvirkning av behandling av traume eller en spiseforstyrrelse kan være at depresjonen bedres. Derfor ser vi ofte størst utslag på de mest spesifikke testene, for eksempel på spiseforstyrrelser og traume, og dernest på det som for eksempel handler om depresjon. Ofte får man ikke i det hele tatt så store utslag på de uspesifikke testene som de spesifikke.

Papirløst

Paulson forteller at Modum Bad har drevet testing på nett lenge og drevet papirløs testing i mange år.

- Vi begynte med vår egenutviklede system, men gikk over til CheckWare, da det viste seg å bli for tungvint og lite fleksibelt. Vi bruker CheckWare på all testing nå, sier han og forteller at neste skritt blir å ta i bruk kvalitetsportalen til forskning.

Modum Bad består av 5 klinikkavdelinger for døgnbehandling, 2 poliklinikker, Forskningsinstituttet, Kildehuset for forebygging og kompetanseformidling, og Ressurssenteret Villa Sana. Virksomheten drives hovedsakelig i Modum kommune, men har også en traumepoliklinikk i Oslo.