CheckWare Conference 2017
Foredragsholdere

foredragsholdere

Bjørn Astad

BjørnAstad
Bjørn Astad er Avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Bjørn Astad på LinkedIn

Tilbake til konferansen

Helge T. Blindheim


Helge T. Blindheim er senior kvalitetsrådgiver ved direktoratet for e-helse. Helge har mange års erfaring i IT-bransjen, både i privat og offentlig sektor, og er i særdeleshet opptatt av digitalisering i helsesektoren.

Helge T. Blindheim på LinkedIn
Helge T. Blinheim på Twitter

Tilbake til konferansen
HelgeTBlindheim

Gerd Kvale

GerdKvale
Gerd Kvale, som er professor i klinisk psykologi, UiB, tok i 2010 initiativ til å bygge opp OCD-teamet i Helse Bergen under slagordet «Kunnskapsbasert behandling + Kvalitetssikring + Forskning = Sant».  Det som begynte som et beskjedent prosjekt har på rekordtid utviklet seg til et svært sterkt nasjonalt og internasjonalt kunnskaps- og forskningsmiljø.

Kvale har siden etableringen klart å konkurrere om forskningsmidler til gjennomføring nasjonale prosjekter som favner fra basalforskning til klinikk. Bl.a er hun nasjonal leder av et  NIH-finansiert Nordisk prosjekt med fokus på OCD- og genetikk;  leder av en nasjonal studie som fokuserer på pasientene som enten har hatt tilbakefall eller ikke nytte av behandlingen (NASATS/NFR-finansiert) og  leder av et prosjekt som fokuserer på endring av basal emosjonell prosessering før og  etter behandling (fMRI).  Videre er Kvale leder av et prosjekt (finansiert av Kavli-fondet) som har som mål å spre 4-dagers formatet til barn- og unge.

Kvale har omfattende klinisk, forsknings- og administrativ erfaring som bl.a. dekan/forskningsdekan ved Det psykologiske fakultet i nesten 10 år; leder av Bergen Forskningsstiftelse og ulike funksjoner i Norges forskningsråd. Hun har arbeidet med angstlidelser i mer enn 30 år, og har i dette arbeidet alltid vært opptatt av å finne frem til måter å optimalisere behandlingen. Bl.a. har hun ledet flere kontrollerte studier med fokus på 1-sesjons behandling av spesifikk fobi. Kvale har publisert mer enn 70 vitenskapelige artikler og er sitert mer enn 2000 ganger. Kvale har sammen med Bjarne Hansen utviklet 4-dagers formatet for behandling av tvang og angst.

Les mer

Tilbake til konferansen

Vemund Nordnes Myrbakk

Vemund Nordnes Myrbakk er Psykologspesialist og fagrådgiver ved Fagutviklingsenheten ved UNN. 

Vemund Myrbakk har vært ansatt i UNN siden 2000. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi, og tidligere enhetsleder ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms. Myrbakk har erfaring med ledelse på ulike nivå i psykisk helsevern. Siden 2011 hatt ansvar for kvalitet- og fagutviklingsprosjekt i Psykisk helse og rusklinikken (PHRK), UNN, og er nå del av teamet ved Fagutviklingsenheten, PHRK. Han har blant annet ansvar for implementering og drift av CheckWare i klinikken. Vemund er spesielt opptatt av likeverdige tjenester og kvalitetsutvikling og liker å utfordre etablerte sannheter. 

Fagutviklingsenheten hører hjemme i Psykisk helse- og rusklinikken, og har en viktig rolle i utviklingen av trygge og virkningsfulle pasienttilbud. Satsingsområder er brukermedvirkning, forskning, pasientsikkerhet, kompetanseheving, e-helse, veiledning og utdanning.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har ca 400 000 pasientmøter i året og ca 6300 ansatte. De har virksomheter flere steder i Nord-Norge, blant annet Tromsø, Harstad, Narvik og Svalbard.

Tilbake til konferansen

VemundMyrbakk

Marie Karin Bjorøy

MarieBjorøy

Marie Bjorøy er utdannet psykiatrisk sykepleier og har siden 2013 vært tilsatt som Kvalitetsindikator-ansvarlig ved OCD-teamet.  Dette innebærer at hun har vært tett inne på utviklingen fra kvalitetssikring i papirformat til dagens CheckWare-løsning. Bjorøy jobber daglig med den lokale kvalitetssikringen så vel som med nasjonale forskningsprosjekt.

Tilbake til konferansen

Bent Horpestad

Bent Horpestad er psykologspesialist og diplomert gruppeanalytiker. Han har vært leder i Helse Stavanger siden 2004 og har de siste 10 årene bygget opp og hatt ansvaret for spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser ved sykehuset .

Bent Horpestad på LinkedIn

Tilbake til konferansen
BentHorpestad_alt1

Jørn E. Jacobsen

JørnJacobsen

Jørn E. Jacobsen er Forsknings- og innovasjons direktør ved Sykehuset i Vestfold.

Jørn har hatt flere lederroller i sykehus og deltar i tillegg i forskningsprosjekt ved OUS Radiumhospitalet. Ved sykehuset i Vestfold er han med på å endre fra styring på produktivitet til verdibasert styring. I forskningen er blant annet kost-nytteanalyser ved ny teknologi et interessefelt.

Jørn har en sykepleierutdannelse, en MSC in Health Planning and Financing fra LSE, London og holder på å avslutte sin PhD ved LSHTM, London.

Jørn Jacobsen på LinkedIn

Tilbake til konferansen

Andreas Sigvaldsen

Andreas Sigvaldsen er virksomhetsleder IKT i Odda kommune. Andreas har jobbet i helsevesenet i ca 25 år, blant annet som IT-sjef på Haukeland universitetssykehus, Han har også en Master i informasjonsteknologi fra Aalborg, er sertifisert virksomhetsarkitekt TOGAF level 2 og har vært medlem i Nasjonal IKT HF. Andreas har vært prosjektleder og prosjektdeltaker i en rekke nasjonale og regionale prosjekter, og er aktiv som medlem i KS fagråd virksomhetsarkitektur.

Han beskriver også seg selv som småbarnsfar, fritidsbonde i Hardanger, IoT-nerd og en krevende digital pasient.

Andreas Sigvaldsen på LinkedIn
Andreas Sigvaldsen på Twitter

Tilbake til konferansen
AndreasSigvaldsen