Foredragsholdere CheckWare Konferansen 2019Kristin Hogstad Bruvik

Kristin Hogstad Bruvik er seksjonsleder ved eMeistring i Helse Bergen. eMeistring har vært med å utvikle digitale helsetjenester i Norge de siste 7 årene gjennom forskning, innovasjon og klinikk. I januar i år ble metoden veiledet internettbehandling godkjent i Beslutningsforum for Nye Metoder som en av de første metodene innen psykisk helse.

Bruvik har bakgrunn som dataingeniør og psykiatrisk sykepleier. Etter å ha jobbet noen år som systemutvikler skiftet hun felt og har siden jobbet 8 år som sykepleier i psykisk helsevern. Bruvik har ledet eMeistring siden prosjektet gikk over til å bli en selvstendig seksjon ved Bjørgvin DPS i 2017.


Kristin Bruvik

Kjersti Nysted

Kjersti Nysted

Kjersti Nysted jobber som spesialfysioterapeut ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk Fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet. Hun har vært ansatt her siden 2000 og jobber primært innenfor Nevro rehabilitering.

Nysted er superbruker for prosjektet eRehabilitering i forhold til Checkware.

Mari Klokkerud

Mari Klokkerud er leder og forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus.

Hun har arbeidet med klinikk, forskning og ledelse innen rehabiliteringsfeltet siden 2000. Hun har vært engasjert i ulike forskningsprosjekter hvor hensikten er å styrke det forskningsbaserte grunnlaget for tverrfaglig rehabilitering. Klokkerud har PhD fra Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet i 2013. Avhandlingens tittel: "Rehabilitation for patients with rheumatic diseases - Describing the content and measuring outcomes". 
Mari_Klokkerud_portrett

Elisabeth Troøyen Gundersen

Elisabeth_Gundersen_375x500

Elisabeth Troøyen Gundersen jobber som FoU- og kvalitetsleder i Unicare Rehabilitering, Fram.

Viktige arbeidsområder er kunnskapstranslasjon med utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer og  implementering av metoder, kvalitetsarbeid og veiledning av fagpersoner i forhold til valg av metoder. Hun har lang erfaring som fysioterapeut og har en mastergrad i Idrettsfysioterapi. De siste 3 årene har hun jobbet fullt med FoU og kvalitetsarbeid. 

Bror Just Andersen

Bror Just Andersen har en Cand.Polit. i pedagogikk og doktorgrad i psykologi, begge ved UiO, samt delemner i ledelse og organisasjon (MiT) og helse i samfunn (Harvard).

Han har siden 2002 vært ansatt i Vestre Viken Helseforetak og var fra 2002-2017 spesialrådgiver og prosjektleder i ledergruppen i Bærum DPS. Han er nå spesialrådgiver og prosjektleder i staben for klinikkleder i klinikk for psykisk helse og rus og har drevet forskning, fag- og organisasjonsutvikling med tema fra klinisk forsøksvirksomhet og bilaterale samarbeidsprosjekter til gjennomføring av forskningsprosjekter og organisering av DPS.

Han har i tillegg presentert prosjekter og forskningsresultater på en rekke internasjonale og nasjonale konferanser, publisert artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter og er medforfatter i tre fagbøker om psykisk helse.

Bror Just Andersen

Kristin Tafjord Lærum

Kristin Tafjord Lærum

Kristin Tafjord Lærum er kvalitet, utviklings- og strategisjef i klinikk psykisk helse og rus og leder klinikkdirektørs stab for fag og kvalitet. Hun har arbeidet i Vestre Viken HF fra 2014, og var fram til 2018 spesialrådgiver for kvalitet, utvikling og samhandling for klinikkdirektør (psykisk helse og rus). Hun har tidligere blant annet jobbet som fagutvikler, prosjektleder og leder ved Modum Bad, der hun blant annet i flere år arbeidet med implementering av tilbakemeldingssystemer i terapi. 

Hun har en Cand. polit i helsesosiologi, utdanning i familieterapi og systemisk praksis, i tillegg til videreutdanning i kvalitetsledelse og prosjektledelse. 

Hun har vært forfatter og medforfatter for artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter, for fagbøker og rapporter om fysisk og psykisk funksjonshemming, samliv, samlivsbrudd og implementering av tilbakemeldingssystem i terapi.

Tori Hemmingby Almaas

Tori H. Almaas er innføringsansvarlig for ny helse- og velferdsteknologi ved Velferdsteknologisatsingen i Trondheim kommune.

Almaas er utdannet ergoterapeut med en master i helsevitenskap og videreutdanning i ledelse og har bakgrunn fra hjemmetjenesten og som prosjektmedarbeider i Helseplattformen. Hun leder for tiden fellesprosjektet for innføring av elektronisk medisineringsstøtte på vegne av 25 kommuner, innføring av ny løsning for avstandsoppfølging og utrulling av digitale trygghetsalarmer i Trondheim kommune.

Tori Almaas

Elin Ulleberg

Bilde Elin 2_resized.jpeg

Elin Ulleberg er psykologspesialist utdannet ved NTNU, og har de siste 11 årene jobbet i psykisk helsevern i St. Olavs Hospital. Ulleberg har lang fartstid som seksjonssjef ved Nidaros DPS og har det overordnedes faglige ansvaret for store kliniske avsnitt som både har døgnplasser, spesialiserte tilbud og allmennpolikliniske tilbud.

Ulleberg har en klinisk spesialitet og er også opptatt av organisasjonspsykologi og ledelse. Hun er nå i ferd med å sluttføre en spesialitet i organisasjonspsykologi, og driver med en master i innovasjon og endringsledelse.

Lars Loftet

Lars Loftet er psykologspesialist utdannet ved UiO, og har jobbet i St. Olav Hospital siden 1997. Loftet har lang fartstid som seksjonssjef ved Nidaros DPS og har det overordnedes faglige ansvaret for store kliniske avsnitt som både har døgnplasser, spesialiserte tilbud og allmennpolikliniske tilbud.

Loftet har en klinisk spesialitet og er også opptatt av organisasjonspsykologi og ledelse, og er nå i ferd med å sluttføre en spesialitet i organisasjonspsykologi. 
Lars_resized

Per Arne Holman

Per Arne Holman

Per Arne Holman arbeider som analyse- og kvalitetssjef  ved Lovisenberg diakonale sykehus. Han har tidligere vært avdelingssjef  ved Lovisenberg DPS og er utdannet helseøkonom fra Universitet i Oslo. 

Silje Holmelid

Silje Holmelid er rådgiver på analyseseksjonen ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Hun er utdannet sykepleier og er nå prosjektleder for innføringen av CheckWare og diverse andre prosjekter.
Silje Holmelid

Jesper Blomquist

picture-9994-1447178573
Jesper Blomquist er avdelingsoverlege for ortopedisk kirurgi og fagansvarlig for skulderkirurgi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er også førsteamanuensis II ved UiB og har PhD på kirurgisk behandling av skulderinstabilitet.

Solfrid Espegren

Solfrid Espegren er seksjonsleder ved poliklinikken Søndre Vestfold. Hun er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i ledelse. Hun har lang ledererfaring og har vært ansatt som seksjonsleder i BUPA siden 2005. 

Solfrid Espegren

Randi Birkeland Iversen

Randi Iversen

Randi Birkeland Iversen er sekretærer ved poliklinikken Søndre Vestfold. Hun har grunnutdanning fra bank og videreutdanning i handel og kontor. Hun har vært ansatt i BUPA poliklinikken Søndre Vestfold siden 2009.