CheckWare Konferansen 2019
- digitale helsetjenester
Trondheim 8. og 9. mai

CheckWare Konferansen 2019 - detaljert program

MELD DEG PÅ!

ONSDAG 8. MAI, KURS

Du kan velge å delta på kurs eller komme direkte til åpning av konferansen.


Det kjøres to parallelle kurs: 
 
Kurs 1: Inspirasjonsdag i å utvikle nye digitale helsetjenester, 0900-1530
For deg som er interessert i å få kunnskap om mulighetsrommet i CheckWare til å utvikle digitale helsetjenester for medisinsk avstandsoppfølging og egenmestring.
Lær hvordan pasientene kan delta mer aktivt og følge med på egen helse, samtidig som helsepersonell kan ivareta pasienten på en trygg, god og effektiv måte. Lunsj er inkludert.

Kurs 2: Dataeksport
For deg som har ansvar for dataeksport fra CheckWare.
Lær hvordan du kan merke data riktig når de samles inn, og hvordan du eksporterer innsamlet data til bruk i forskning eller kvalitetsarbeid. Lunsj er inkludert.

Se mer om kurs

 

ONSDAG 8.MAI, KONFERANSE DAG 1

1730: Registrering

1800: Velkommen til konferansen
- Heidi Blengsli Aabel, adm. direktør i CheckWare.

1815: Drømmen om Britannia
- Odd Reitan, colonialmajor, Reitangruppen AS og Mikael Forselius, hotelldirektør, Britannia Hotel.

1840: Meet the Experts

- Her møter du likesinnede for å diskutere aktuelle tema. Diskusjonene vil ledes av faglige eksperter i temaene. Del egne erfaringer og lær fra andre på en arena hvor digitale helsetjenester og pasientmedvirkning står i sentrum.

Tema for Meet the Experts:
Barne- og ungdomspsykiatri - ASEBA
Informasjonssikkerhet - GDPR
Medisinsk avstandsoppfølging
Måling av effekt av behandling

1930: Festmiddag
- Sesongens treretters festmeny fra nyåpnede Britannias storstue.

2230: Slutt konferansedag 1


TORSDAG 9. MAI, KONFERANSE DAG 2

FELLES

0800: Registrering

0830: God morgen!
- Heidi Blengsli Aabel, adm. direktør, CheckWare.

0845: CheckWare - en plattform for digitale helsetjenester
- Stig Husby, teknologidirektør, CheckWare.

Vi ser på mulighetsrommet med CheckWare for å tilby digitale helsetjenester som muliggjør kartlegginger, medisinsk avstandsoppfølging og veiledet internettbehandling. 

0930: Virker behandlingen? Hva koster den? Er den verdt det?
- Per Arne Holman, analyse- og kvalitetssjef, Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Vi har god innsikt i hva behandlingen i psykisk helsevern koster, men ikke om den virker. Da kan vi heller ikke diskutere om det er verdt det. Det har vært en stor tjenesteutvikling de siste tiårene. Men er det en forbedring?

I samarbeidet med CheckWare har Lovisenberg DPS etablert et kombinert behandlings- og kvalitetsregister i psykisk helsevern. Løsningen gjør det mulig for helsepersonell å forbedre behandlingen underveis for den enkelte pasient, og for ledelsen å forbedre behandlingen for grupper av pasienter på sikt.

I desember 2018 besluttet Helsedepartementet å etablere et nasjonalt kvalitetsregister for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) med sete i Stavanger. Det er gitt oppdrag om å etablere et eller flere register også for psykisk helsevern. Er dette en trussel eller en mulighet for et lokalt kvalitetsregister?

1000: Pause

1020: CheckWare i somatisk sykehus med fokus på standardiserte pasientforløp, klinisk bruk og forsking
- Silje Holmelid, rådgiver fagavdelingen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Jesper Blomquist, avdelingsoverlege for ortopedisk kirurgi, fagansvarlig for skulderkirurgi, Haraldsplass Diakonale Sykehus.

1050: Forflytning

PARALLELL SESJON 1: REHABILITERING 

1100: Implementering av CheckWare i rehabilitering - fra papir til digitalt - like effektivt for pasienter, ledere, forskere og behandlere?
- Elisabeth Troøyen Gundersen, FoU- og kvalitetsleder, Unicare Fram.

Implementering av digitalt verktøy for pasientmedvirkning. Hvordan bruke verktøyet mest mulig hensiktsmessig i forhold til vår hverdag i spesialisthelsetjenesten. Bruken skal være like tilpasset for pasienten, behandleren, ledere og forskere. Er det mulig? 

1130: Lunsj
- I ærverdige Palmehaven.

1230: eRehabilitering etter hjerneslag ved hjelp av veiledet internettbehandling

- Kjersti Nystedt, spesialfysioterapeut, Sykehuset i Vestfold.

eRehabilitering etter hjerneslag er et pågående utviklingsprosjekt med flere samarbeidspartnere, finansiert med innovasjonsmidler fra HSØ. Det skal utvikles og prøves ut et tilbud til personer med lette til moderate hjerneslag, med et hovedfokus på mestring av «usynlige plager», som fatigue, kognitive og følelsesmessige endringer. eRehabilitering benytter Checkware sin teknologi for digital selvrapportering og veiledet internettbehandling. Foredraget redegjør for bakgrunn og mål for prosjektet, beskriver innholdet og teknologisk løsning, og gir en løypemelding for framdriften så langt.


1300: RehabNytte studien – Sammen om ny kunnskap i rehabilitering
- Mari Klokkerud, leder og forsker ved Nasjonal kompetansetjenester for revmatologisk rehabilitering, Diakonhjemmet sykehus.

2.januar 2019 gikk startskuddet for inkludering av pasienter til den trolig største forskningsstudien som er kjørt i  rehabiliteringsfeltet  i Norge. Totalt 17 spesialiserte private rehabiliteringsinstitusjoner fra alle helseregioner deltar.   Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Dette skal gjøres ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning, undersøke hvorvidt arbeidsdeltakelsen øker etter rehabilitering, kvalitetssikre måleinstrumenter, samt undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering. Studien har estimert inklusjon av 4-5000 pasienter i løpet av det året datainnsamlingen foregår og kunnskapen blir basert på selvrapporterte data hvor elektronisk datainnsamling benyttes.

Mari vil presentere RehabNytte-studien og belyse noen erfaringer fra planleggings- og oppstartfasen omkring bruk av  elektronisk datainnsamling i denne type multisenterstudier.


PARALLELL SESJON 2: PSYKISK HELSE

1100: Erfaringer fra innføring av digital ASEBA 
-
Solfrid Espegren, seksjonsleder BUPA poliklinikk Søndre Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF og Randi B. Iversen, sekretær BUPA poliklinikk Søndre Vestfold, Sykehuset i Vestfold HF.

BUPA poliklinikk Søndre Vestfold har gjort seg noen erfaringer i forbindelse med innføring av digital ASEBA som instrument for utredning av pasienter som blir henvist til klinikken. I dette innlegget vil seksjonsleder Solfrid Espegren og sekretær Randi B. Iversen dele både de gode erfaringene samt utfordringer de har støtt på underveis med følgende hovedpunkter:

  • Innføring og drift av CheckWare generelt
  • Innføring av formaliserte strukturer i klinikk som understøtter digital bruk av ASEBA
  • Behov for kontinuerlig oppfølging
  • «Hva har vi oppnådd og hva må forbedres?»1130: Lunsj
- I ærverdige Palmehaven.

1230: Kvalitetsindikatorprosjektet ved Nidaros DPS
- Elin Ulleberg, seksjonssjef/psykologspesialist, Nidaros DPS, St. Olavs hospital HF og Lars Loftet, seksjonssjef/psykologspesialist, Nidaros DPS, St. Olavs hospital HF.

Hva vet vi egentlig om hvor effektiv den hjelpen vi gir i spesialisthelsetjenesten er? Og hva vet vi om hvor fornøyd ulike pasientgrupper er med det tilbudet de får? Dette er to grunnleggende spørsmål, som har betydning for hvordan vi designer og utvikler våre tjenester og som bør være retningsgivende ift kompetanseutvikling. Tjenesten har i for liten grad jobbet systematisk med disse spørsmålene. Mange DPSer har erfaring med å benytte systematisk innhenting av mål på symptom, funksjon og pasienttilfredshet knyttet til prosjekter, forskning og evaluering av spesialiserte tilbud. Men det har i liten grad blitt gjort i en naturalistisk setting og i det allmennpsykiatriske virksomhetsområdet. Ansvaret for evaluering og tilbakemelding har ofte blitt lagt til den enkelte kliniker. Nidaros DPS er nå i 2019  i gang med et stort «Kvalitetsindikatorprosjekt», som skal sikre systematisk innhentning av symptom, funksjon og tilfredshetsmål på alle pasientforløp i Nidaros DPS. I tillegg til nytten slike data kan ha i det enkelte pasientforløp, vil data være retningsgivende i et organiserings- og tjenesteutviklings perspektiv. Dette inkluderer identifisering av flaskehalser, montiorering av ønsket/uønsket variasjon, grunnlag for kompetanseplanlegging og identifisering av styrker i nåværende organisering m.m.  Innlegget vil gi innblikk i planleggingen av prosjektet og implementeringsarbeidet som nå foregår.

1300: eMeistring og veiledet internettbehandling - kan virtuelle helsetjenester øke tilgangen til psykologisk behandling?
- Kristin Hogstad Bruvik, seksjonsleder eMeistring, Helse Bergen HF.

Beslutningsforum for nye metoder godkjente i januar veiledet internettbehandling som behandlingsmetode i psykisk helsevern basert på en rapport fra Forlkehelseinstituttet. eMeistring har denne våren høstet anerkjennelse og oppmerksomhet for behandlingen som vi har utviklet ved hjelp av CheckWare. Strategier for framtidige helsetjenester løfter fram bruken av digitale tjenester som en av måtene vi kan møte den økte på gangen fra pasientene. I eMeistring har vi utviklet et virtuelt behandlingsmiljø som skal bidra til å nå ut til flere tidligere. Innlegget vil gi et innblikk i det nye behandlingsmiljøet til eMeistring som lanseres denne våren.

 

FELLES

1330: Pause

1345:
Brukermedvirkning i fremtidens helsetjenester for psykisk helse og rus – pakkeforløp og digitalisering.
-
Kristin T. Lærum, kvalitet, utviklings- og strategisjef, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, og Bror Just Andersen, PhD Psychol, spesialrådgiver og prosjektleder pakkeforløp/Prosjekt Pasientdata, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF.

Vil man med pakkeforløpene få brukermedvirkningens endelige inntog? Betydningen av å digitalisere testverktøy og feedbacksystem, hvordan CheckWare kan være et nyttig verktøy for å øke pasientenes involvering i egen behandling - perspektiver fra spesialisthelsetjenestens ståsted.

1415: Checkware for medisinsk avstandsoppfølging
- Heidi Blengsli Aabel, adm. direktør, CheckWare.

1430: Medisinsk avstandsoppfølging i Trondheim kommune
- Tori Hemmingby Almaas, innføringsansvarlig for ny helse- og velferdsteknologi ved Velferdteknologisatsingen, Trondheim kommune.

Trondheim kommune har et fellesprosjekt for innføring av elektronisk medisineringsstøtte på vegne av 25 kommuner, innføring av ny løsning for avstandsoppfølging og utrulling av digitale trygghetsalamer. 

1500: Takk for i dag!
- Anders Melbye, salgs- og markedsdirektør, CheckWare.