features

Robust, skalerbar, sikker og selvbetjent

Digital selvrapportering

CheckWare innebærer å erstatte penn og papir med digital selvrapportering. Det innføres i økende grad systematisk datainnsamling fra pasientene tilpasset et behandlingsforløp eller studiedesign. CheckWare kan benyttes til enkeltstående kartlegginger for en pasient, eller tilpasses ethvert standardisert behandlingsforløp eller studiedesign.

Løsningen legger til rette for planmessig og styrt bruk av kartleggingsverktøy, og fjerner feilkilder i forbindelse med bruk av uautoriserte tester og ved manuell scoring av instrumenter.

Pasientene kan selv fylle inn skjemaer hjemmefra eller på klinikken, og behandleren får umiddelbart tilgang til kliniske rapporter som viser status og utvikling over tid.

Selvrapportering kan også gjøres via personlige sensorer og helse-apper dersom det er laget integrasjon til CheckWare.

selvrapportering
features_assessmentplans

Behandlinger

Helsepersonell kan enkelt bygge og redigere behandlingsplaner for pasienter eller en gruppe pasienter.

Systemet vil automatisk sende ut varsel til pasienten når kartlegginger skal besvares eller øvelser skal utføres. Det sendes også ut automatisk purring om pasienten ikke har besvart innen fristen.

Framgang kan måles over tid, og oppfølgingsspørsmål kan automatisk sendes ut lenge etter at behandling er sluttført. Pasienttilfredshet kan også måles parallelt med behandling.

Kliniske rapporter

Dataene som rapporteres til CheckWare blir automatisk bearbeidet i henhold til reglene som er bestemt for hver test og skjema og kan presenteres i kliniske rapporter som viser status og utvikling over tid. Sammenligninger med normative data kan presenteres. Det kan lages regler for hvordan varslinger og flagg skal behandles.

Rapportene kan gjøres tilgjengelig både for helsepersonell og respondent. Det kan lages forskjellige rapporter til forskjellige målgrupper. Dersom det er tatt i bruk slik integrasjon til journalssystemet kan de kliniske rapportene overføres som pdf-filer. Strukturerte data kan også overføres til journalsystemet.

features_clinicalreports
home_assessment

Kartleggingsplaner

CheckWare legger til rette for planmessig styrt bruk av kartleggingsverktøy. Dette gir grunnlag for god dokumentasjon av utrednings- og behandlingsprosessen. Utarbeiding av kartleggingsplaner gjør det enkelt å arbeide systematisk på organisasjonsnivå for å sikre kvalitet i hele behandlingsforløpet.

Den nettbaserte løsningen fjerner feilkilder i forbindelse med manuell registrering og sikrer at pasienten fyller inn all nødvending informasjon. Resultater fra kartleggingen kan overføres automatisk til pasientjournal og kvalitetsregister.

Klinikken kan selv tilpasse CheckWare til sine behandlingsforløp. En kartleggingsplan i CheckWare forteller hvilke tester som skal fylles ut og når de skal leveres. Den kan dekke hele pasientforløpet gjennom utredning, behandling og oppfølging.

En betydelig gevinst ved bruk av kartleggingsplaner er at administrative rutiner effektiviseres. Slik frigjøres ressurser til viktigere oppgaver. Pasienten får automatisk tilsendt beskjed når en kartlegging skal leveres. Behandler kan også varsles ved spesifikke testresultater eller manglende utfylling. Hvis pasienten fyller inn skjema hjemmefra, reduseres antallet nødvendige besøk på klinikken.

 

Digital egenmestring

Internettbaserte, behandlerstøttede behandlingsprogrammer som etableres via CheckWare er ofte laget for pasienter med kronisk sykdom, livsstilssykdommer, psykiske problemer eller pasienter med behov for rehabilitering. For å hjelpe disse pasientene kan det være behov for å oppnå livsstilsendringer gjennom å bli bevisst på egen adferd, bli bedre gjennom mål og aktiviteter og/eller få hjelp til å mestre sykdommen gjennom kunnskap. For å dekke dette behovet tilbyr CheckWare moduler for dokumentasjon av status og målsettinger, råd og tiltak for egenmestring, øvelser som skal gjøres, dagbok m.m. Et fagmiljø som har utviklet et program for et diagnoseområde benytter publiseringsverktøy og innholdspakker for å gjøre dette tilgjengelig via CheckWare. Både design og innhold blir derved tilpasset behovet.
features_digitalsomething
home_security

Sikkerhet

CheckWare tilfredsstiller kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren, ISO 27001 og kravene i EUs forordning for personvern (The General Data Protection Regulation (GDPR)) setter standard for vår virksomhet.

Det er strenge krav til innsyn i data, og CheckWare tilbyr en fleksibel modell for roller og tilgangsstyring på funksjonelt nivå. All aktivitet som foregår i systemet blir loggført. CheckWare inneholder administrative rapporter som viser om kartleggingsplanene og behandlingsprogrammene er fulgt eller ikke. Dette gir god prosessdokumentasjon.

 

CheckWare er godkjent for bruk på Norsk Helsenett og vi er partner med Norsk Helsenett og DIFI (ID-porten). CheckWare er godkjent for bruk gjennom Risiko- og sårbarhetsanalyser i alle de store helseforetakene i Norge, samt godkjent av Regionale Etiske Komiteer (REK) til bruk i en mengde kliniske forskningsprosjekter.
features_languagesupport

Ledetekstene i systemet er flerspråklige og støtter språk per bruker. Dersom skjemaene eller annet faglig innhold er tilgjengeliggjort på flere språk, vil respondenten kunne motta innholdet på sitt språk. Respondentportalen er tilpasset brukere med behov for universell utforming. CheckWare benytter WAI-ARIA standarden i HTML oppmerkingen og er tilpasset kravene til universell utforming (WCAG AA).

features_dataexport

Med de riktige tilganger i løsningen kan man via brukergrensesnittet eksportere innsamlede data direkte til SPSS-filformat eller .CSV-filformat til bruk i f.eks. Microsoft Excel. Forskningsdata kan overføres til forskningsservere og kvalitetsdata kan overføres til kvalitetsregistre. Dataene kan avidentifiseres. Det kan lages maler for dataeksport som kan startes automatisk på gitt tidspunkt. Det kan etableres flere sett med datauttrekk og det kan veksles mellom filformater.

features_checkwarestudio

CheckWare Studio er et kraftig verktøy for å designe dynamiske, multispråklige skjema med tilhørende behandlingsregler og kliniske beslutningsstøtterapporter. Verktøyet muliggjør kalkulasjoner, flagg, triggere og sammenligninger med flere normdatasett. Kartlegginger som er utviklet i CheckWare Studio publiseres til CheckWare Store som Privat eller Offentlig tilgjengelig. Systemadministrator kan så gjøre skjemaene tilgjengelige for klinikere og forskere ved å velge de ønskede kartleggingene.

Integrasjoner

features_partnerapi

CheckWare er utviklet med tanke på at det skal være sikkert å integrere med andre systemer/enheter. Vi har tilbyr et Partner API, som er et sett med SOAP webservices som anvendes til all integrasjon. Alle data som samles inn av løsningen kan hentes ut som strukturerte data. I tillegg er det mulig å hente ut kliniske rapporter med grafer o.l. basert på innsamlet data. Integrasjon mellom CheckWare og PAS/EPJ systemer gir mulighet for overføring av pasient- og behandleropplysninger inn til CheckWare og rapporter tilbake PAS/EPJ systemer. I tillegg har vi utviklet konvertering mellom Partner API og Continua-godkjente standarder som HL7. Dette benyttes bl.a. til integrasjon med journalsystemer. CheckWare støtter også KITH-meldingsstandarden. CheckWare er partner med Norsk Helsenett, og flere av våre kunder benytter Norsk Helsenett og deres meldingsutveksler for integrasjon.

features_externscoring

Enkelte kliniske måleinstrumenter krever at man benytter eksterne skåringsalgoritmer for å beregne vesentlige verdier. CheckWare støtter utveksling med slike motorer og det er implementert for en rekke anerkjente måleinstrumenter som bl.a. OQ-45 og ORS. Innsamlede data oversendes avidentifisert til skåringsalgoritmen og resultatene lagres i CheckWare-databasen slik at de blir tilgjengelig i dataeksport, kliniske rapporter og kan overføres til journalsystem.

features_kobling

Enheter som for eksempel smarttelefon-applikasjoner og kroppsnære sensorer kan kobles til systemet via CheckWare Device Connector. Disse enhetene kan avlevere data til CheckWare slik at de slipper å lagre denne type sensitive opplysninger ute på enhetene. Dataene som samles inn kan sammenstilles med data samlet inn med andre metoder og brukes til å lage mer omfattende kliniske rapporter.