Løsninger for ethvert behandlingsforløp

solutions

Psykisk helse og rusbehandling

solutions_mentalhealth

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innen psykisk helse og rusbehandling som bruker psykometriske tester.

CheckWare er web-basert og automatiserer innsamling, skåring og rapportering av testresultater. CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 1000 psykometriske tester og helseskjema og klinikken kan legge til egne skjema. Løsningen benyttes i voksenpsykiatrien og i barne- og ungdomspsykiatrien og i rusbehandling, i kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten.

Pasienten besvarer skjemaene hjemmefra eller på klinikken og skåringsrapporter som viser status og utvikling over tid blir umiddelbart tilgjengelig for helsepersonell. Løsningen kan tilpasses ethvert behandlingsforløp, kan integreres med pasientjournalen og dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

Til forskjell fra dagens manuelle papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett kartleggingsløsning for klinisk bruk, hvor det samtidig kan innhentes pasientdata til forskning og kvalitetsrapportering. Dette øker kvaliteten på behandlingen og frigjør ressurser.

Klinikker som vil tilby enda høyere grad av digital pasientmedvirkning kan ta i bruk moduler for egenmestring som f.eks. mål og tiltak, dagbok og øvelser. Dette styrker pasientenes egenkompetanse, og forskning viser at dette gir bedre livskvalitet, færre helseplager og mindre behov for hjelp fra det offentlige.

Somatikk

CheckWare er utviklet for klinikker og forskningsprosjekter som ønsker å tilby digital selvrapportering og egenmestring til sine pasienter, uavhengig av diagnose.

Selvrapporteringen kan tilpasses klinikkens behov for datainnsamling gjennom ethvert behandlingsforløp. CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 1000 psykometriske tester og helseskjema, og klinikken kan legge til egne skjema. Dette kan være inntaksskjema, måling av smerte, pustevansker, ernæring og livskvalitet for monitorering underveis i behandlingen. PROM og PREM kan benyttes underveis og etter behandlingen.

Moduler for digital egenmestring er spesielt aktuelle å ta i bruk innenfor livsstilssykdommer, kroniske sykdommer og der man ønsker å tilby et opplæringsprogram etter en operasjon og i forbindelse med rehabilitering.

Selvrapportering og egenmestring i kombinasjon med automatisk genererte kliniske rapporter, gir muligheten til å følge opp pasientene effektivt og med god kvalitet. Løsningen kan også innhente informasjon fra helse-apper og få disse dataene inn i løsningen for å komplettere bildet du trenger om pasientens helse.

CheckWare kan integreres med pasientjournalen og det kan samtidig innhentes selvrapporterte pasientdata til forskning og kvalitetsrapportering. Dette er meget ressursbesparende.

solutions_physicalhealth

Lindrende behandling

solutions_palliativecare

I samarbeid med Cicely Saunders Institute i UK har vi bygget opp en løsning for lindrende behandling som gir tilgang til ulike digitale verktøy, blant annet pasientdemografi, sykdomsstadium, Australia-modifisert Karnofsky Performance Status (AKPS) og Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS).

Med CheckWare sikres standardiserte målinger i hele organisasjonen. Med automatiske rapporter som viser status og utvikling over tid, gjøres behandlere i stand til å agere umiddelbart ved endringer i pasientens helsetilstand. Dette bidrar til bedre kvalitet i omsorgen, samt at det frigjør verdifulle ressurser.

CheckWare kan integreres med eksisterende elektroniske pasientjournaler gjennom vårt Partner-API. Ved å bruke CheckWare Quality Portal presenteres data på aggregert nivå for ulike avdelinger og/eller behandlinger.

Rehabilitering

CheckWare er utviklet for rehabiliteringsklinikker som ønsker å bli mer effektive gjennom digital pasientmedvirkning.

CheckWare er en sikker e-helseløsning som gjør at klinikken kan tilby innovative helsetjenester ved bruk av digitale psykometriske tester og digitale selvhjelpsverktøy.

Pasienten kan selvrapportere via internett om egen helse før, under og etter behandling. CheckWare kan benyttes på pc, nettbrett og mobil, når som helst og hvor som helst. Helsepersonell får umiddelbart tilgang til rapporter som viser pasientens status og utvikling over tid. Dette gir raskere beslutningsstøtte og gjør det enklere å monitorere hvem som trenger hjelp.

Selvrapporteringen tilpasses informasjonsbehovet i ethvert rehabiliterings- og oppfølgingsforløp. Individuelt tilpassede nettbaserte oppfølgingsprogram bidrar til at pasienten mestrer egen helsesituasjon bedre gjennom informasjon, øvelser, egne mål og aktiviteter med loggføring.

Slik kan noe av dagens behandling og oppfølging på klinikken suppleres og erstattes med digital avstandsoppfølging og gjøre det mulig å behandle flere med samme kvalitet og de samme ressursene.

Vi har satt sammen en løsning med tilgang til alle psykometriske tester og helseskjema det er behov for. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og det kan samtidig overføres kliniske data til forskning og kvalitetsregistre.

rehabilitation

Klinisk forskning

solutions_clinicalreport
CheckWare er ideelt for forskningsprosjekt som ønsker å innhente forskningsdata via digital selvrapportering. Det kan benyttes både psykometriske tester og studiespesifikke skjema. Løsningen automatiserer innsamlingen av forskningsdata, og gjør det enkelt å gjennomføre omfattende forskningsstudier med begrensende ressurser.

CheckWare er en nettbasert, sikker løsning som er konstruert for å innhente, behandle og lagre sensitiv informasjon. 

Løsningen kan tilpasses ethvert studiedesign, og respondentene kan få automatisk tilsendt de relevante skjemaene via internett. Respondenten fyller inn informasjon hjemme eller på klinikken, og forskningsprosjektet får fortløpende tilgang til oppdaterte data. Alt blir automatisk dokumentert, og manuelt arbeid med oppfølging, registrering og lagring av forskningsdata forsvinner.

CheckWare er flerspråklig og tilrettelagt for internasjonale multisenterstudier, der forskningen foregår over flere klinikker. Respondenter og forskere kan bevege seg mellom sentrene.

CheckWare gjør det enkelt å kombinere forskning med klinisk arbeid. Forskningsdataene blir overført til analyseverktøy, mens kliniske rapporter umiddelbart er tilgjengelige for behandleren.

Se vår video på YouTube

CheckWare med FIT

CheckWare med FIT (feedback informerte tjenester) er en sikker løsning, spesielt utviklet for bruk i rus og psykisk helsetjeneste i kommuner.Tidligere kalte man dette KOR (klient og resultatstyrt praksis)Dette er en arbeidsform hvor verktøyene ORS (Outcome Rating Scale) og SRS (Session Rating scale) benyttes.

Verktøyene er utviklet i USA og anbefales til bruk i rus og psykisk helsetjeneste i kommunene. Digitale versjoner av ORS og SRS gir systematisk og umiddelbar tilbakemelding fra klientene på hvordan behandlingen passer og virker. Forskning viser at dette øker effekten av behandling, og at bruk av FIT-verktøy styrker den terapeutiske alliansen.

FIT anbefales brukt både i spesialisthelsetjenestene, i NAV, barnevernet og primærhelsetjenestene.

Les mer og bestill

features_clinicalreports

Barne- og ungdomspsykiatri

solutions_illustrasjon
Med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene har vi satt sammen en pakke spesielt for BUP-avdelinger. 

Med digitale versjoner av skjema reduseres det administrative arbeidet. Pasienter og pårørende kan besvare skjemaene hjemme eller på klinikken og helsepersonell får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene. Dette fjerner mye av det manuelle arbeidet og gir mer tid til samtale med pasienten. 

Les mer og bestill

CheckWare i PsykBase

CheckWare er tilgjengelig som en integrert del av PsykBase som en kartleggingsmodul. 

Som ellers i CheckWare vil pasienter kunne fylle ut besvarelser på nett, og resultatene vil kunne benyttes direkte i journalsystemet hos PsykBase.

Se mer og bestill på PsykBase sine hjemmesider

Kontrakt som må signeres og sendes CheckWare ligger her: 
CheckWare for PsykBase - kontrakt 2018
01_Psykbase_logo

CheckWare On Demand

solutions_illustrasjon

CheckWare On Demand tilbys til enkeltstående behandlere i privat og offentlig helsesektor som ønsker å benytte digitale versjoner av psykometriske tester og andre kliniske kartlegginger.

Ved å benytte CheckWare on Demand sparer du tid på manuelt testarbeid og skåring. Det blir enklere å se status og følge pasientens/brukerens utvikling over tid samtidig som pasienten/brukeren føler seg mer involvert i egen behandling.

CheckWare har avtale med rettighetshaverne og du kan være sikker på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene.

CheckWare on Demand er en sikker og enkel nettjeneste som gir deg følgende:

  • digital utsteding av kartlegginger til dine respondenter. Listen over tilgjengelige kartlegginger for CheckWare on Demand finnes her.
  • automatisk sms-varsling med påloggingsinformasjon til respondentene når kartleggingen er utstedt.
  • respondenten kan besvare hjemmefra eller på klinikken via mobil, nettbrett eller pc.
  • du får umiddelbart tilgang til skåringsrapport når respondenten har besvart.

 

Les mer og bestill her