services_illustrasjon_med bakgrunn

Konsulenttjenester, rådgivning og kurs

Gjennom mange år med innføring av løsninger for digital selvrapportering og egenmestring har CheckWare opparbeidet omfattende erfaring og kompetanse på innføring og bruk av slike løsninger. Nedenfor er en liste over de spesialiserte tjenester vi kan tilby. Ta gjerne kontakt dersom du har andre behov enn det som er beskrevet.

 

Egendefinert terminologi i brukerdokumentasjonen

Kort beskrivelse
Endre utvalgte termer i standard brukerdokumentasjon for systemadministrator for å tilpasse til kundens terminologi. 
Målgruppe
Deg som ønsker egen terminologi synlig for egne ansatte og brukere.

Egendefinert terminologi i portalene
Kort beskrivelse
Endre utvalgte termer i CheckWare-portalene for å tilpasse til din terminologi.
Målgruppe
Deg som ønsker egen terminologi synlig for egne ansatte og brukere.

Konfigurasjon av portalene
Kort beskrivelse:
Tilpasning av brukergrensesnitt ved hjelp av konfigurasjon
Målgruppe:
Deg som ønsker en annen måte å presentere informasjon på i portalene.

Kundespesifikk brukerdokumentasjon klinikerportal
Kort beskrivelse
Utarbeide kundespesifikk brukerdokumentasjon for egne ansatte. Denne kan publiseres i egen portal etter pålogging, eller den kan lages for print og utsendelse til ansatte.
Målgruppe
Deg som ønsker egen brukerdokumentasjon for egne ansatte.

Kundespesifikk brukerdokumentasjon respondentportal
Kort beskrivelse
Utarbeide kundespesifikk brukerdokumentasjon for respondenter. Denne kan publiseres i din respondentportal etter pålogging, eller den kan lages for print og utsendelse til respondenter fra f.eks. en klinikk.
Målgruppe
Deg som ønsker en egen brukerdokumentasjon for dine respondenter

Kundetilpasset brukergrensesnitt
Kort beskrivelse:
Tilpasning av brukergrensesnitt ved hjelp av konfigurasjon eller utvikling.
Målgruppe:
Deg som ønsker en annen måte å presentere informasjon på i portalene, og som eventuelt har behov for presentasjon av data på en måte som ikke eksisterer per i dag.

Oppsett av dataeksport
Kort beskrivelse:
Oppsett av maler for dataeksport, men også rådgivning i forhold til hvilke data som skal merkes ved datainnsamling for å lette eksport.
Målgruppe:
Deg som har behov for en rapport i etterkant av datainnsamling, for eksempel i et forskningsprosjekt, eller for rapportering av data.

Oppsett av kartleggingsplan
Kort beskrivelse:
Oppsett og test av kartleggingsplan på grunnlag av workshop eller grundig informasjon om hvilke kartlegginger som skal brukes, når og med tilhørende spesifikasjoner.
Målgruppe:
Deg som ønsker å få hjelp til å sette opp en kartleggingsplan basert på dine rutiner, prosesser og kartlegginger.

Oppsett av studiedesign
Kort beskrivelse
Samarbeid med kunde for å forstå hensikt og forløp i studiedesign. Oppsett av installasjon, kartleggingsplaner og rådgivning angående bruk av kartlegginger, dataeksport og eventuelle rapporter.
Målgruppe

Deg som skal i gang med et forskningsprosjekt og som ønsker rådgivning og bistand i oppsett av studiedesign.

Oppsett av testinstallasjon
Kort beskrivelse:
Oppsett av testinstallasjon som kan brukes i forkant og/eller parallelt med daglig drift av CheckWare-løsningen.
Målgruppe:
Deg som har behov for å teste ut nye løsninger eller oppsett før det settes i operasjonell drift.
Rådgivning i ROS-analyse
Kort beskrivelse:
Rådgivning i utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse for eksempel i forhold til forskningsprosjekt der CheckWare benyttes for innsamling av data.
Målgruppe:
Deg som ønsker bistand i utvikling av ROS-analyse fra CheckWare.

Bistand i REK-søknad
Kort beskrivelse
Bistand i utforming av søknad til Regional Etisk Komite i forbindelse med forskningsprosjekt.
Målgruppe
Du som skal i gang med et forskningsprosjekt og som ønsker bistand til utforming av søknad til REK i forbindelse med bruk av CheckWare for innsamling av data.
Implementasjon av standardiserte skjema/kartlegginger
Kort beskrivelse: 
Implementering av psykometriske tester, intervjuskjema eller screeningverktøy som CheckWare allerede har eller kan skaffe distribusjonsrettigheter til, men som ennå ikke finnes på digital form i CheckWare.
Målgruppe
Deg som ønsker å ta i bruk et standardisert måleinstrument på digital form i vår løsning.

Implementasjon av egenutviklede skjema/kartlegginger
Kort beskrivelse
Implementering av psykometriske tester, intervjuskjema eller screeningverktøy som du selv har utviklet eller skal håndtere rettigheter til, som ikke allerede finnes på digital form i CheckWare.
Målgruppe
Deg som ønsker å ta i bruk egenutviklede måleinstrument på digital form i vår løsning.

Rapportutvikling - samlerapporter
Kort beskrivelse:
Utvikling av samlerapporter på tvers av flere kartlegginger som er tilpasset den informasjonen du ønsker å fokusere på.
Målgruppe:
Deg som har behov for rapporter som oppsummerer fra flere kartlegginger.

Rettighetshåndtering
Kort beskrivelse:
Bistand til å håndtere rettigheter mot rettighetshaver der kartlegging ikke finnes i CheckWare per i dag, og som skal forvaltes av deg i etterkant av implementasjon. 
Målgruppe:
Deg som skal ha implementert en privat kartlegging i CheckWare, der rettigheter forvaltes av deg og ikke CheckWare.
Integrasjon - bistand via Partner API
Kort beskrivelse:
Bistand til utvikling av integrasjon med andre systemer via vårt Partner API.
Målgruppe:
Deg som ønsker bistand fra oss for å integrere CheckWare med eget eller en annens system.
Opplæring av nye supportbrukere
Kort beskrivelse: Opplæring i vårt supportsystem for  supportbrukere som har tilgang til vårt supportsystem. Disse brukerne er et bindeledd mellom CheckWare og din organisasjon.
Målgruppe: Deg som har behov for å erstatte eller supplere antall brukere som har muligheten til å kontakte support.

Standardkurs - se CheckWare Academy
Kundespesifikke kurs - tilsvarende kurs som på CheckWare Academy, men der vi enten kjører på kundespesifikke data, med tilpasset innhold, eller i kundens lokaler.

CheckWare Academy arrangerer kurs og seminarer i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere innen bruk av kliniske eHelseløsninger. Målgruppene er helsepersonell, IT-personell, ledere og forskere og andre som har nytte av slik kunnskap.

Kontakt angående tjenester

Bruk dette skjemaet for å få mer informasjon eller be om tjenester. Opplysningene du registrerer blir lagret av CheckWare og blir kun benyttet til det formålet skjemaet angir. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.
Kryss av for den eller de tjenestene du ønsker mer informasjon om eller vil bestilleSkriv gjerne detaljert her